Welcome to Puen Chang

History ประวัติ
 จากความรักความผู้พันและประสบการณ์ในการก่อสร้าง ของทีมงานวิศวกรและช่างที่มีประสบการณ์มากกว่า 30ปี ต้องการแก้ไขปัญหาในการวางแผนงานและการจัดการทรัพยากร เพื่อให้งานก่อสร้างแล้วเสร็จอย่างมีคุณภาพและสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามวัตถุประสงค์ในเวลาที่วางแผนไว้
 เราจึงได้ก่อตั้งบริษัท “เพื่อนช่าง” ขึ้น ในปี 2548 ได้ผลิตและรวบรวมสินค้าที่มีคุณภาพเช่นนั่งร้าน แบบเหล็ก อุปกรณ์ในการประกอบแบบหล่อคอนกรีต และเครื่องมือต่างๆ ที่จำเป็นหลากหลายรูปแบบที่ต้องใช้ในงานก่อสร้างให้มีใช้อย่างเพียงพอในการใช้งานก่อสร้างตั้งแต่ขนาดเล็กจนถึงขนาดกลาง
 เราพัฒนาองค์กรด้วยการร่วมกันคิด ร่วมกันทำ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับผู้มีประสบการณ์และลูกค้าเพื่อพัฒนาสินค้าให้ตรงกับความต้องการที่จะใช้งานและได้มีการรวบรวมดูแล บำรุงรักษาสินค้าให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา


Object วัตถุประสงค์
 เพื่อให้ทุกภาคส่วนคือเจ้าของโครงการ ผู้ก่อสร้างและผู้ใช้ประโยชน์จากสิ่งปลูกสร้าง มีความพึงพอใจในความสำเร็จของงานก่อสร้างที่มีคุณภาพและสามารถใช้ประโยชน์ได้ตามเวลาที่กำหนด

Target เป้าหมาย
 Time ต้องลดเวลางานก่อสร้าง และสามารถควบคุมระยะเวลาการทำงานได้
Cost  ต้องลดต้นทุนที่ใช้ในงานก่อสร้าง
Quality ต้องเพิ่มคุณภาพงานก่อสร้างหรือให้งานก่อสร้างเป็นไปตามมาตรฐาน

Safety ต้องมีความปลอดภัยในงานก่อสร้าง

© 2018 บริษัท เพื่อนช่าง จำกัด puenchang.com